Algemene woorwaarden

Inhoud van beleid gaat hier...

Algemene voorwaarde

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handelsonderneming Jm carp baits & products zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Handelsonderneming Jm car baits & products zijn vrijblijvend en Handelsonderneming Jm carp baits & products behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Handelsonderneming Jm carp baits & products. Handelsonderneming Jm carp baits & products is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrijfsnaam dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf aan de verzending of onder remboers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden dmv, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door bedrijfsnaam.
3.5 De prijzen. De content is door Handelsonderneming Jm carp baits & products met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Tevens is Handelsonderneming Jm carp baits & products niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Handelsonderneming Jm carp baits & products opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bij misbruik van bestellen uit een ander land zullen wij 7,50 handelings fee rekenen voor kosten betaalprovider en handelingen personeel Jm carp baits & products.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan bedrijfsnaam verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industrieële eigendomsrechten welke rusten op de door Handelsonderneming Jm carp baits & products geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Handelsonderneming Jm carp baits & products garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Handelsonderneming Jm carp baits & products daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Handelsonderneming Jm carp baits & products de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Handelsonderneming Jm carp baits & products producten aan de afnemer levert, is Handelsonderneming Jm carp baits & products nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Handelsonderneming Jm carp baits & products ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Handelsonderneming Jm carp baits & products na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door bedrijfsnaam in behandeling te worden genomen.
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Handelsonderneming Jm carp baits & products, dan wel tussen Handelsonderneming Jm carp baits & products en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Handelsonderneming Jm carp baits & products, is Handelsonderneming Jm carp baits & products niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Handelsonderneming Jm carp baits & products.
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Handelsonderneming Jm carp baits & products ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bedrijfsnaam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Handelsonderneming Jm carp baits & products kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Handelsonderneming Jm carp baits & products schriftelijk opgave doet van een adres, is Handelsonderneming Jm carp baits & products gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Handelsonderneming Jm carp baits & products schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Handelsonderneming Jm carp baits & products gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Handelsonderneming Jm carp baits & products deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Handelsonderneming Jm carp baits & products in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Handelsonderneming Jm carp baits & products vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Handelsonderneming Jm carp baits & products is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.11.5 Wilt U met bestellen ook gegarandeerd 5 losse kilo’s krijgen in plaats van 1 maal 5 kilo vermeld dit dan bij opmerkingen. Afwijkende maten is mogelijk maar zal altijd een prijsverhoging tot gevolg hebben.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden nieuwsbrief

1. Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om je over diensten, nieuws en aanbiedingen van Jm carp baits & products te informeren.

2. jm carp baits & products en de door jm carp baits & products ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.

3. Jm carp baits & products kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.

4. Op alle aanbiedingen in de e-mails zijn de Algemene voorwaarde van jm carp baits & products van kracht